Lamborghini Yellow by G'zox #16

Lamborghini Yellow by G'zox #16CLIENTS, 21/09/16

ไม่ว่า Supercar เป็นหนึ่งด้านความแรง G'zox World Class Glass Coating Center ก็เป็นหนึ่งด้านการดูแลรักษารถยนต์มาอย่างอยาวนานกว่า 50 ปี ภายใต้การวิจัยและพัฒนาโดย Soft 99